شما چند دقیقه وقت دارید؟

سال تولید : ۱۳۹۵
مدت : ۲ دقیقه

فیلم «شما چند دقیقه وقت دارید؟» نشان می‌دهد که می‌توان وقت های مُرده و زمان‌های بیکاری را صرف مطالعه نمود

سال ها بود که احساس می شد آنچه سینمای ایران خوانده می شود در شان انقلاب اسلامی نیست. ما هم مثل بسیاری از دلسوزان چنین حسی داشتیم و دوست داشتیم کاری بکنیم. از طرفی جوان بودیم و اکثر مسیرها به سمت مان مسدود بود. به تعبیر خیلی ها جایی برای جوان انقلابی در سینما نبود اما عمیقا میدانستیم که حرف های جدیدی برای گفتن داریم.