اولین جلسه "اتاق نقد خانه فیلم داستانی" برگزار شد.


اولین جلسه  "اتاق نقد خانه فیلم داستانی" برگزار شد.

در این جلسه برخی آثار کوتاه منتخب جشنواره‌های داخلی و خارجی پس از نمایش، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور تعدادی از فیلمسازان و اعضای خانه فیلم داستانی برگزار شد، پس از نمایش فیلم‌ها نقد و بررسی آنها صورت گرفت و هر کدام از اعضا به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.