مشخصات فرستندهقالب اثر

مشخصات نویسندهمشخصات اثر


( تیزر فرهنگی و کلیپ 200 کلمه / کوتاه 300 کلمه/ نیمه بلند 600 کلمه/ بلند 1000 کلمه/ سریال 2000 کلمه)

متن آیین نامه